Ερμούπολη, Σύρος 30/06/2023

Ανοιχτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5093155

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου, ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΜΣ» της Πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδ. MIS 5093155.

Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ1191 και κωδ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ11910033).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2: «Ψηφιοποίηση, Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Υλικού & Εργασίες ανάπτυξης Εικονικού Μουσείου και Ψηφιακών Εφαρμογών ΙΜΣ» της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδικό MIS 5093155, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» βάσει της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 3180/02.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΑΣΑ46ΜΤΛΠ-ΩΩΛ) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και της με Α.Π. 6213/10-11-2022 Τροποποίησης (ΑΔΑ: ΨΕΞΩ46ΜΤΛΡ-ΛΘΑ).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή του ψηφιακού περιεχομένου που αφορά στα χρονολογημένα μετά το 1830 ιερά κειμήλια που περιλαμβάνονται αφενός στην Εκκλησιαστική Συλλογή της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου που φιλοξενείται στην Ερμούπολη, και αφετέρου στην Εκκλησιαστική Συλλογή της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Τουρλιανής που φιλοξενείται στην Άνω Μερά, Μυκόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002), καθώς και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την:

  • Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, επιστημονική τεκμηρίωση, προστασία και διαχείριση τεκμηρίων που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελείται από δύο διακριτές μεταξύ τους αλλά συμπληρωματικές ενότητες εργασίας, ως ακολούθως:
  • Ψηφιοποιήσεις, επεξεργασίες, επιστημονική τεκμηρίωση και μεταφράσεις των συλλογών της Ι.Μ. Σύρου και της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Τουρλιανής και ειδικότερα των τεκμηρίων που χρονολογούνται από το έτος 1830 και μετά.
  • Προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, τόσο των ψηφιακών συλλογών όσο και των βασικών εξωτερικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου προς τους πολίτες, ήτοι των εκθέσεων, των εκδηλώσεων και των διευθύνσεων και αποστολών ενημερωτικού υλικού και άλλων πράξεων προβολής.
  • Δημιουργία εικονικού μουσείου Εκκλησιαστικής Τέχνης από το 1830 έως σήμερα
  • Δημιουργία ψηφιακών εκθέσεων με εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality)
  • Εικονικές περιηγήσεις
  • Πλατφόρμα ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών
  • Ψηφιακές Μουσειοσκευές

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (372.560,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 300.451,61€ ΦΠΑ: 72.108,39€)..

Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των Έξι Χιλιάδων Εννέα Ευρώ και Τριών Λεπτών (6.009,03€).

Η αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με A/A ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 197583 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 01/08/2023,ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00.

Προκήρυξη

Διακήρυξη

ΕΕΕΣ