I.D.E.A. Erasmus+2022-07-25T21:00:24+03:00

Περίληψη του έργου

To IDEA «Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs» είναι ένα διετές έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην παροχή προσαρμοσμένης κατάρτισης, προωθώντας μια διαδραστική εργαλειοθήκη που θα απευθύνετε σε εκπαιδευτές νεαρών ενήλικων ατόμων, και έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των NEETs (άτομα που δε βρίσκονται στην εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση).

Ο κύριος στόχος του έργου IDEA: «Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs», είναι η επέκταση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα των επιχειρηματικών δεξιοτήτων (σε άτυπα πλαίσια), παρέχοντάς τους στρατηγικές καθοδήγησης και κίνητρα και εξοπλίζοντας τους με καινοτόμες λύσεις. Βασικό αποτέλεσμα του έργου αποτελεί μια διαδραστική εργαλειοθήκη που θα απευθύνετε σε εκπαιδευτές νεαρών ενήλικων ατόμων, που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των NEETs (άτομα που δε βρίσκονται στην εργασία, εκπαίδευση ή κατάρτιση). Αυτή η εργαλειοθήκη θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τις δεξιότητες των NEETs, να τους προτείνει μια προσαρμοσμένη εκπαιδευτική διαδρομή, να προσφέρει προσαρμοσμένη κατάρτιση και ουσιαστικά να συνδέσει νέους ενήλικες και πραγματικούς επιχειρηματίες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το έργο θα περιλαμβάνει άμεσα εκπαιδευτές ενηλίκων, ιδιαίτερα των NEETs, στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Θα συμμετάσχουν σε διάφορα στάδια του έργου, όπως στην υλοποίηση της έρευνας, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της έκθεσης και της εργαλειοθήκης, την οποία θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν και τέλος θα συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις. Επιπλέον, πολλοί ενδιαφερόμενοι από τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου και θα εμπλακούν σε δραστηριότητες. Τουλάχιστον 300 ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού των σχεδίων σε όλες τις χώρες εταίρους και άλλοι 20.000 υπολογίζεται ότι θα ενημερωθούν σε διάφορες περιπτώσεις και μέσω διαδικτύου.

IDEA Πνευματικά Αποτελέσματα

Αναφορά για κινητά

Η αναφορά για κινητά θα έχει τη μορφή διαδραστικής πηγής που θα επιτρέπει την αναζήτηση και το φιλτράρισμα σε απαντήσεις χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια (π.χ. ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει τη δεξιότητα και με βάση αυτό θα παρουσιαστούν μέθοδοι ανάπτυξης αυτής της ικανότητας ή θα αναζητηθούν οι δεξιότητες που είναι οι πιο σημαντικές και βασισμένες στις απαιτήσεις της αγοράς από τους επιχειρηματίες) και θα αποκαλύπτει δεξιότητες. Θα είναι επίσης διαθέσιμο ως κινητή εφαρμογή για γρήγορη αναφορά από οποιοδήποτε μέρος μέσω του τηλεφώνου. Επιπλέον, για να γίνει πιο ελκυστική θα περιλαμβάνει συμβουλές για αυτό-ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς και τους NEET. Η αναφορά θα περιλαμβάνει αποτελέσματα δύο παράλληλων μελετών:

1) Έρευνα ερωτηματολογίου που γίνεται από συνεργάτες μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων, ειδικά των NEET. Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν έρευνα που θα εμβαθύνει στο τι έγινε στην προκαταρκτική έρευνα. Η έρευνα θα παρουσιάσει τις τρέχουσες μεθόδους και προσεγγίσεις, καθώς και τις βασικές δεξιότητες που διδάσκονται και αναπτύσσονται στα πλαίσια των μαθημάτων της επιχειρηματικότητας.

2) Ομάδες-στόχους και συνεντεύξεις μεταξύ εταίρων από τις επιχειρήσεις. Οι συνεργάτες θα χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων που δημιούργησαν στο στάδιο προετοιμασίας και θα αναζητήσουν και νέες επαφές. Σε αυτό το στάδιο η έρευνα θα προσδιορίσει τι πραγματικά χρειάζεται, ποιες δεξιότητες και συμπεριφορές είναι απαραίτητες για να είναι επιτυχημένος ένας επιχειρηματίας στο σημερινό ιδιαίτερα ταραχώδες περιβάλλον.

IDEA Toolset

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του IO1 θα δημιουργηθεί ένα διαδραστικό σύνολο εργαλείων για τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Η εργαλειοθήκη θα κατασκευαστεί με βάση το προηγούμενο πνευματικό αποτέλεσμα, τη φάση της έρευνας (O1). Θα διατίθεται ως web-based εφαρμογή που θα επιτρέψει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά / διδακτικά υλικά και πόρους για επιχειρηματικές δεξιότητες. Προβλέπεται ότι και οι δύο ομάδες-στόχοι (εκπαιδευτικοί ενηλίκων και επίσης νέοι ενήλικες) θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.

Κοινοπραξία

Ο συντονιστής του έργου είναι το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (Ελλάδα) και εταίροι οργανισμοί είναι: CWEP – Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci (Πολωνία), Markeut Skills Sociedad Limitada (Ισπανία), CESIE (Italy), Kainotomia & Sia EE (Ελλάδα), Centrum Ksztalcenia Edukator Sp. z o.o. (Πολωνία), Centre for Education (Ισπανία) and Diciannove Società Cooperativa (Ιταλία).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://idea.erasmus.site/

Διάρκεια Έργου: 01/10/2019-31/03/2022

Κωδικός Έργου: 2019-1-EL01-KA204-063049

Go to Top