Ανοιχτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5093155 | Ψηφιοποίηση, Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Υλικού & Εργασίες Ανάπτυξης Εικονικού Μουσείου & Ψηφιακών Εφαρμογών Ι.Μ. Σύρου

2023-06-30T12:27:28+03:00

Ερμούπολη, Σύρος 30/06/2023 Ανοιχτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5093155 Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ι.Μ. Σύρου, ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΜΣ» της Πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδ. MIS 5093155. Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η παρούσα [...]