Σύρος, 16/10/2023

Ανακοίνωση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων για την Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδικό MIS 5074822

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των ενστάσεων για κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων του E Κύκλου υποβολής αιτήσεων για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδικό MIS 5074822.

Η Επιτροπή Ενστάσεων αξιολόγησε τις υποβληθείσες ενστάσεις και ανακοινώνει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Α/Α ΚΑΥΑΣ Ημερομηνία υποβολής ένστασης Αιτία απόρριψης Απόφαση Επιτροπής
1 430167236990-20231004124538-36958 12/10/2023 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΥ / ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 3 Απορρίπτεται.

Η υπεύθυνη δήλωση δεν είχε το προβλεπόμενο κείμενο.

Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που δεν είχαν υποβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

2 603171860279-20231007071210-54919 12/10/2023 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Απορρίπτεται.

Δεν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει:

  1. τους επιλεγέντες ωφελούμενους με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
  2. τους επιλαχόντες ωφελούμενους με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
  3. τους απορριφθέντες με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για την έναρξη των τμημάτων κατάρτισης.

Δείτε αναλυτικά το οριστικό μητρώο ωφελουμένων εδώ