Σύρος, 03/07/2023

Ανακοίνωση Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων για την Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδικό MIS 5074822

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου του Β Κύκλου υποβολής αιτήσεων για κατάρτιση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων για την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ» με κωδικό MIS 5074822 ως προς την ορθότητα και πληρότητά τους.

Το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει:

  1. τους επιλεγέντες ωφελούμενους με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
  2. τους απορριφθέντες με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων. Οι αντιρρήσεις /ενστάσεις κατατίθενται εγγράφως είτε εντύπως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από  το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου. Η επιτροπή εξετάζει κατά πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, εκδίδει δε αιτιολογημένη απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις από τον υποβάλλοντα την αντίρρηση και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του υποβάλλοντα. Η επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, έως δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την άσκησή τους.

Μετά την εξέταση των τυχών αντιρρήσεων/ενστάσεων, με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΚΕΑ συγκροτείται το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποδοχής των αιτήσεων και του ΚΕΑ Ι.Μ. Σύρου για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Δείτε αναλυτικά το προσωρινό μητρώο ωφελουμένων εδώ