Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης στο Πλαίσιο της Πράξης:
“Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”

Σύρος, 12/07/2021

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου υλοποιεί την πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (κωδ. ΟΠΣ5050812).

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης των προσόντων και ενίσχυσης της επαγγελματικής εμπειρίας για την απόκτηση ή/και επικαιροποίηση/διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εγγεγραμμένων ανέργων, και για την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η Πράξη απευθύνεται σε 255 εγγεγραμμένους ανέργους στον ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 Το περιεχόμενο του Έργου συνίσταται στην υλοποίηση των εξής επιμέρους Υποέργων:

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Συντονισμός – Διαχείριση – Δημοσιότητα
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Εκπαιδευτικά Επιδόματα
 • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση

Η Πράξη υλοποιείται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και έχει διάρκεια 24 μήνες. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κωδ. ΣΑΕΠ0671.

Η υλοποίηση των Υποέργων 1 και 2 γίνεται με ίδια μέσα του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, ενώ η υλοποίηση του Υποέργου 3 θα γίνει με ανάθεση σε ανάδοχο κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1, περιλαμβάνονται οι δράσεις συντονισμού, διαχείρισης και δημοσιότητας της Πράξης. Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει επίσης ενέργειες προσέλκυσης, υποδοχής και επιλογής ωφελούμενων, ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας, ενέργειες χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους (καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους δικαιούχους), καθώς και τις διαδικασίες διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει τις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της πράξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το Καταστατικό του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.
 • Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την με αριθμ. πρωτ 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β’ 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
 • Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης & Ελέγχου Έργων του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου που περιλαμβάνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει.
 • Την υπ’αρ. πρωτ. 3196/09-10-2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης ΝΑΙΓ98, Α/Α ΟΠΣ 3926, ΑΔΑ: 7ΖΘΠ7ΛΞ-ΧΝΖ) με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» για την Υποβολή Προτάσεων Έργων (Πράξεων) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 • την με αριθμ. πρωτ. 1033/08-04-2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: Ψ51Α7ΛΞ-ΓΘΛ) με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5050812στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014‐2020»
 • την με αριθμ. πρωτ. 17/29-05-2020 Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Διαχείριση – Συντονισμός – Δημοσιότητα» της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5050812
 • Την από 12/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου για την έγκριση της παρούσας Πρόσκλησης,

απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

για την επιλογή στελέχους, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες, στην ακόλουθη θέση:

Α/Α Ειδικότητα Καθήκοντα / Αρμοδιότητες
1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ –  Συντονισμός και διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την ορθή και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίηση της Πράξης.

–  Οργάνωση, ενημέρωση και φύλαξη του αρχείου της Πράξης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

–  Συνεχής παρακολούθηση, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας για την υλοποίηση της Πράξης.

–  Διοικητική υποστήριξη τυχόν ομάδων εργασίας που θα συγκροτηθούν για την υλοποίηση μίας μεμονωμένης Δράσης ή περισσοτέρων.

–  Διοικητική υποστήριξη των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων προγραμμάτων κατάρτισης, κατά τα στάδια της προετοιμασίας, διεξαγωγής, αξιοποίησης και διάχυσης.

–  Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιοποίησης, επιλογής, συμβασιοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των φυσικών και νομικών προσώπων που θα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πράξης.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.