02/12/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ReCult MAGNUM/Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM», με κωδικό MIS 5048999, η οποία χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου την υποστήριξη του ΚΕΑ στην εκπόνηση του παραδοτέου Π 3.6.4 Εργαστήρι Συζήτησης των Αποτελεσμάτων της Δραστηριότητας Branding στο Θρησκευτικό Τουρισμό & Χάραξη Μελλοντικών Κινήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης έναντι των γραφείων του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου, εντός των Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Βαφειαδάκη 2, Ερμούπολη, ΤΚ 84100, Σύρος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μ.μ. είτε επί τόπου ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, το ΚΕΑ ΙΜ ΣΥΡΟΥ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Re-Cult MAGNUM