Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 4: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση & Τεκμηρίωση Συλλογών & Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» με
Κωδικό ΟΠΣ 5093155.

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (ΚΕΑ ΙΜ Σύρου) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση του Υποέργου 4: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου», με Κωδικό ΟΠΣ 5093155. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ: 4.560,00€,σύνολο 23.560,00€). Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», με την με Α.Π. 3180/02.06.2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση του Παραδοτέου 9 (Π9) της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5093155.

ΚΕΑ_Πρόσκληση Συμβούλου_ΑΔΑΜ