Ερμούπολη, 27/04/2023
Α. Π. : 19
ΠΡΟΣ
1.ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. – MUSEUM ART

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ψηφιοποίησης υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς για την υλοποίηση της Πράξης RECULT MAGNUM

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου (ΚΕΑ ΙΜ Σύρου) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ψηφιοποίησης υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς προς μουσειακή έκθεση βάσει αναπτυχθείσας μεθοδολογίας για την υλοποίηση της Πράξης: «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.955,65€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ: 7.189,35€, σύνολο 37.145,00€). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 167/6 με ενάριθμο 2021ΕΠ16760002. Η σύμβαση αφορά στο Παραδοτέο 6.6.1 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ» της Πράξης με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» και έχει λάβει κωδικό MIS 5048999.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/05/2023. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 05/05/2023 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου στη διεύθυνση γραφείων του φορέα Σταμ. Βαφειαδάκη 1, Ερμούπολη, Σύρος, Τ.Κ. 84100.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση