25/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τη θέση «Στέλεχος επιστημονικής επίβλεψης υλοποίησης δράσης»

για την υποστήριξη του Κ.Ε.Α. Ι.Μ. Σύρου στην υλοποίηση του Έργου «Καταγραφή και Ψηφιοποίηση των Ιερών Ναών και Μνημείων αρμοδιότητας της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Καταγραφή και Ψηφιοποίηση των Ιερών Ναών και Μνημείων αρμοδιότητας της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (ΠΕ1.Π1) της Πράξης «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου», με Κωδικό ΟΠΣ 5093155, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», με την με Α.Π. 3180/02.06.2022 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) στέλεχος με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου την υποστήριξη του ΚΕΑ στην εκπόνηση του  παραδοτέου του για διάστημα 8,00 ανθρωπομηνών απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αφορά στην πλήρωση της θέσης «Στέλεχος επιστημονικής επίβλεψης υλοποίησης δράσης».

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου συμμετέχει ως δικαιούχος στην πράξη «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5093155 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Τίτλος Πράξης: Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Συλλογών και δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

Άξονας προτεραιότητας: 03. Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Θεματικός στόχος: 6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικός Στόχος: 3.5  Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού.

Πεδίο παρέμβασης: Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Έναρξη Πράξης: 1.5.2021

Λήξη Πράξης: 31.12.2023

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση δράσεων για την ψηφιοποίηση, επεξεργασία, και επιστημονική τεκμηρίωση, των τεκμηρίων των συλλογών Ιεράς Μητρόπολης Σύρου και της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Τουρλιανής που χρονολογούνται από το 1830 και μετά.

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης ψηφιακών συλλογών. Θα αναπτυχθεί το ψηφιακό μουσείο και μια σειρά από ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης του πολιτιστικού της αποθέματος που περιλαμβάνουν εικονικούς ξεναγούς, διαδραστικό χρονολόγιο, εικονικές περιηγήσεις, Ψηφιακό πορτρέτο σημαντικών προσωπικοτήτων της ΙΜΣ, Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών, 5 διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές και ψηφιακές μουσειοσκευές. Για την ανάπτυξη των εφαρμογών θα υιοθετηθούν μέθοδοι και τεχνικές αποκριτικής (responsive) σχεδίασης για την προβολή περιεχομένου προσαρμόσιμη στη συσκευή και την ανάλυση οθόνης του χρήστη.

Τέλος, θα παραχθούν ψηφιακές εκθέσεις με εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (virtual / augmented reality) στο υφιστάμενο Εκκλησιαστικό Μουσείο της ΙΜΣ και της Ιεράς Μονής Θετοτόκου Τουρλιανής.

Για τη φιλοξενία των εφαρμογών του εικονικού μουσείου της ΙΜΣ και την ασφαλή αποθήκευση και διάθεση του ψηφιακού του υλικού θα χρησιμοποιηθεί το Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud). Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου θα διαθέσει τα μεταδεδομένα και τα αρχεία προεπισκόπησης της ψηφιοποιημένης συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας – Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου.

Η συνολική αμοιβή του στελέχους θα είναι 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων και πάσης φύσεως κρατήσεων.

Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στα γραφεία του ΚΕΑ ΙΜ Σύρου, εντός των Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, Βαφειαδάκη 2, Ερμούπολη, ΤΚ 84100, Σύρος. Υπεύθυνος παραλαβής των αιτήσεων είναι ο κ. Μανόλης Παπαμακάριος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 15.00, είτε επί τόπου ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ